§ 1 Formål
Water Valley skal være en ledende engineering- og teknologiklynge innen vannkraft.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Water Valley skal samarbeide med alle som kan bidra til å oppnå formålet (kfr § 1). Dette inkluderer et nært samarbeid med Innovasjon Norge, herunder ARENA-prosjektet og NCE (Norwegian Center of Excellence), INTPOW, OED, kommuner og fylkeskommuner der medlemmer eller potensielle medlemmer er etablert.

§ 3 Deltakere
Water Valleys deltakere er de som til enhver tid står oppført i deltakerlisten. Nye deltakere skal godkjennes av Styret eller den Styret bemyndiger.

§ 4 Kostnader ved deltagelse
Kostnader for den enkelte deltaker bestemmes av årsmøtet. Det er opp til årsmøtet å fastsette inntredelsesavgift og en årlig grunnkostnad for den enkelte deltaker. Deltakerkostnader skal betales kontant til avtalt bankgironummer.

§ 5 Tillitsvalgte og godtgjørelse
Alle deltagerbedrifters ansatte er valgbare til tillitsverv. Den enkelte tillitsvalgte godtgjøres ikke for generelt arbeid i komiteene. Dersom det pålegges et spesielt arbeid i forbindelse med et prosjekt, kan dette dekkes inn i det respektive prosjekt, og som sådan dekkes etter avtale.

§ 6 Årsmøte
Water Valleys øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år i april måned. Årsmøtet innkalles av Styret med minst 1 måneds varsel, direkte til deltakerne. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til Styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Alle deltakerbedrifter har adgang til årsmøtet. Hver deltakerbedrift har en stemme. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede deltakerbedrifter som møter. Ingen har mer enn en stemme. Stemme kan gis ved fullmakt fra en annen deltakerbedrift. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saklisten.

§ 7 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av møteleder utpekt av Styret.

§ 8 Ledelse av organisasjonen
Organisasjonen ledes av daglig leder som også er organisasjonens kontaktansvarlig. Daglig leder organiserer Water Valleys aktiviteter innen budsjettets rammer.

§ 9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal: 1: Vedta Water Valleys årsmelding. 2: Vedta Water Valleys regnskap i revidert stand. 3: Behandle innkomne forslag 4: Fastsette deltakeravgift. 5: Velge styre. 6: Velge valgkomite. 7: Velge revisor.

§ 10 Styre Styret velges av årsmøtet.
Styret konstituerer seg selv. Styret kan fra 5 – 8 medlemmer og inntil fire varamedlemmer. Water Valleys initiativtakere Albert Kristian Hæhre og Erik Jølberg har rett til styreplass med personlig varamann. Varamenn møter også i Styrets møter.
Styrets oppgaver er: 1: Være overordnet ansvarlig for daglig leder. 2: Oppnevne etter behov arbeidsgrupper utvalg/personer for spesielle oppgaver og godkjenne instruks for disse. 3: Administrere og føre nødvendig kontroll med Water Valleys økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4: Representere Water Valley utad sammen med daglig leder. Styret skal avholde minimum fire møter pr. år, hvorav ett holdes umiddelbart før årsmøtet og ett holdes i oktober for å behandle kommende års budsjett. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 11 Arbeidsgrupper
Water Valley skal organiseres med arbeidsgrupper. Disse arbeider selvstendig og ledes av daglig leder og/eller deltagere fra Styret. Arbeidsgruppene rapporterer til Daglig leder og Styret. Opprettelse av nye arbeidsgrupper godkjennes av Styret. Ledelsen av arbeidsgruppene kan delegeres, men daglig leder eller et medlem av Styret skal likevel være medlem.

§ 12 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av daglig leder og/eller minst to av Styrets medlemmer. Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de saker som er lagt frem til behandling med frister som nevnt i § 6.

§ 13 Opphør av medlemskap, utelukkelse.
For å være medlem må medlems kontingent være betalt. Styret kan vedta å utelukke et medlem som handler mot Water Valleys vedtekter eller vedtak, eller opptrer til skade for Water Valley. Vedtak om utelukkelse skal gis skriftlig med begrunnelse, konsekvenser og virkningstidspunkt. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmeldelse eller utelukkelse.

§ 14 Oppløsning
Oppløsning av Water Valley kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles umiddelbart til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle innestående midler blir å gi til sosiale formål basert på flertallsbestemmelse i Styret. Denne paragraf kan ikke endres.

§ 15 Forholdet til aksjeloven
Hvis det er tvil om innholdet eller mangler i innholdet, legges den til enhver tid gjeldende aksjelov til grunn. Alle omkostninger i forbindelse med stiftelse og eventuell oppløsning, skal dekkes av Water Valley. Alle omkostninger i forbindelse med stiftelse og eventuell oppløsning, skal dekkes av Water Valley.